|    908 56 502 / 917 86 303  |  

9 - Sykefravær bilde

Sykefravær

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Både arbeidsgiver, arbeidstaker, den som sykmelder (legen) og NAV har viktige roller i oppfølgingsarbeidet.

Om sykefraværsoppfølging.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt noen møtearenaer og tidsfrister for oppfølgingsarbeidet. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV.

Fra 1. juli 2015 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet. Arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV ved 9 uker er avviklet, og NAV skal ikke lenger sanksjonere arbeidsgivere og sykmeldere. Ordningene med oppfølgingsplaner og dialogmøter er videreført, men oppfølgingen skal i større grad tilpasses behovet i hvert enkelt tilfelle.

For å gjøre oppfølgingsarbeidet lettere, har NAV laget en sykefraværsapp for arbeidsgivere.

Se ellers Folketrygdloven, kapittel 8 - SykepengerNav-sykelønnsordningen-lover og regler, film 1.   Du må være pålogget for å se video

Samtale / intervju med advokat Odd Andr. Hoika, NAV / Arbeidslivssenter Akershus. Lover og regler for arbeidsgivers rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykmelding

Nav-sykelønnsordningen-arb.givers plikter og styringsrett, film 2.   Du må være pålogget for å se video

Samtale / intervju med advokat Odd Andr. Hoika, NAV / Arbeidslivssenter Akershus. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett ved arbeidstakers sykmelding.

Nav-sykelønnsordningen-Legens rolle, film 3.   Du må være pålogget for å se video

Samtale / intervju med advokat Odd Andr. Hoika, NAV / Arbeidslivssenter Akershus. Legens rolle og plikter ved arbeidstakers sykmelding.

Nav-sykelønnsordningen-arb.taker plikter, film 4.   Du må være pålogget for å se video

Samtale / intervju med advokat Odd Andr. Hoika, NAV / Arbeidslivssenter Akershus. Arbeidstakers plikter og rettigheter ved egen sykmelding.

Rælingen kommune.   Du må være pålogget for å se video

Vi har intervjuet Rælingen kommune ved Lisbeth Fauske - Hvordan redusere sykefraværet. - Mål og metoder

Rælingen kommune   Du må være pålogget for å se video

Vi har intervjuet Rælingen kommune ved Lisbeth Fauske - Hvordan redusere sykefraværet. - Hvordan involvere de ansatte.

Rælingen kommune   Du må være pålogget for å se video

Vi har intervjuet Rælingen kommune ved Lisbeth Fauske - Hvordan redusere sykefraværet. - Lederopplæring, metoder og verktøy

Rælingen kommune   Du må være pålogget for å se video

Vi har intervjuet Rælingen kommune ved Lisbeth Fauske - Hvordan redusere sykefraværet. - Ansattes reaksjoner, mulige økonomiske gevinster, råd og anbefalinger.

Gode hygieneløsninger gir redusert sykefravær   Du må være pålogget for å se video

Vi har intervjuet hygienekonsulent Cecilie Hagbartsen fra Rentokil Initial

Hvem gjør hva ved sykefravær.   Du må være pålogget for å laste ned filer

- Hva gjør arbeidsgiver? - Hva gjør arbeidstaker? - Hva gjør NAV?

Oppfølging av sykmeldte   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hva gjør vi som arbeidsgiver når ansatte blir sykmeldte? Det er mye å huske på, og her får du informasjon om det meste.

Sykefraværsrutiner.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et forslag og et eksempel på hvordan man kan involvere de ansatte ved sykefravær. Et lite hefte.

Tilretteleggingsplikt og styringsrett   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dokumentasjonen er utarbeidet av Seniorrådgiver / Jurist Odd Andr. Hoika, NAV

Lovutdrag   Du må være pålogget for å laste ned filer

Tilretteleggingsplikten og styringsrett Seniorrådgiver / Jurist Odd Andr. Hoika, NAV

Lovutdrag   Du må være pålogget for å laste ned filer

Ett års sykemelding - Hva nå? Seniorrådgiver / Jurist Odd Andr. Hoika, NAV

Er du klar over dette?   Du må være pålogget for å laste ned filer

1.juli 2015 ble det gjort endringer i arbeidsmiljøloven (AML) som gir arbeidstaker som hovedregel, rett til å stå i jobb frem til de blir 72 år. Retten til sykepenger begrenses imidlertid til 60 dager for arbeidstakere over 67 år, og kuttes helt for ansatte over 70 år.

Kartlegging av arbeidsoppgaver   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette skjema gir legen bedre forutsetninger for å avgjøre hvilke arbeidsoppgaver kan utføre, kan utføre med tilrettelegging og hva den sykmeldte ikke kan utføre.

Sykepenger kun 8 uker.   Du må være pålogget for å laste ned filer

NAV kan stoppe sykepengene etter åtte ukers sykemelding.

Mal for innkalling til dialogmøte   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dersom en ansatt er syk over lengre tid skal arbeidsgiver innkalle til dialogmøte. Hensikten med møte er å se hvordan man kan tilrettelegge for å få den ansatte så raskt som mulig tilbake i arbeid.

Mal ved sykefravær.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Forslag til rutiner ved sykefravær. Hva gjør man når, og hvem gjør hva?

Arbeidsgivers og arbeidstakers oppfølgingsplan.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når en arbeidstaker er sykmeldt, skal det lages en oppfølgingsplan etter senest fire ukers sykmelding. Arbeidsgiver og den sykmeldte er sammen ansvarlig for dette.

Arbeidsavklaringspenger (AAP).   Du må være pålogget for å laste ned filer

AAP skal sikre den sykmeldte inntekt i perioder vedkommende på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Tap av retten til å bruke egenmelding.   Du må være pålogget for å laste ned filer

I henhold til Folketrygdloven har arbeidsgiver mulighet til å frata arbeidstaker retten til egenmelding

Arbeidstakers fravær pga sykt barn.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Retten til å være hjemme med sykt barn er nedfelt i lovverket. Hvor gammelt kan barnet være, er et spørsmål mange lurer på.

Høyt sykefravær har mange forklaringer.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Høyt sykefravær har mange forklaringer, og en av disse forklaringene er at ledere er redde for å lede, redde for å konfrontere den sykmeldte, redde for å stille krav.

Rutine for oppfølging av sykmeldte.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsgiver skal utarbeide en skriftlig rutine for oppfølging av sykmeldte. Arbeidsgiver skal som en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, forebygge og følge opp virksomhetens sykefravær.

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte - noen råd og veiledning.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidstilsynet vil ved tilsyn kunne sjekke at virksomheter har et system for å forbygge og følge opp sykefravær. I de tilfeller der arbeidsgiver ikke kan vise til rutiner eller ikke vil utarbeide oppfølgingsplan, kan arbeidstilsynet gi pålegg om at dette skal gjøres. Arbeidstilsynet kan også gi pålegg ved manglende tilrettelegging.

Alle MÅ bli sett   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det handler om noe så enkelt og samtidig så krevende, som å se og anerkjenne dine ansatte.

Med gyldig tilgang via Altinn kan du sjekke det legemeldte sykefraværet i sin virksomhet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En statistikkportal utviklet av NAV viser hvordan sykefraværet har vært i din virksomhet de siste årene. Portalen er åpen for alle virksomheter, siden den nye IA-avtalen nå gjelder for hele arbeidslivet.

Gode hygienerutiner kan redusere sykefraværet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

3 råd for hvordan du skaper gode hygienerutiner på kontoret.

Kan man som arbeidsgiver bestride en sykmelding?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Om man som arbeidsgiver tviler på om en ansatt faktisk er syk til tross for at en sykemelding foreligger. Kan man da som arbeidsgiver bestride sykmeldingen?

ia-avtalen-2019-2022.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Den nye IA-avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er en avtale som gjelder alle virksomheter i Norge. Avtalen er inngått mellom sentrale partner i arbeidslivet, og ble fornyet og revidert for perioden 2019 - 2022.

Egenmelding ved sykefravær.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Egenmelding er arbeidstakers melding til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, uten å legge frem sykmelding. Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å yte sykepenger til en arbeidstaker som bare er borte deler av dagen. For å få rett til å bruke egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Arbeidstakeren har en selvstendig egenmeldingsrett