|    908 56 502 / 917 86 303  |  

17 - Fagforeninger bilde

Fagforeninger

Fagforeninger skal ivareta de fagorganisertes interesser. Ikke alle virksomheter har ansatte som er organiserte, men for de som har det, kan det muligens være nyttig å få med seg noe av det vi her belyser.

Det er erfaringsmessig fornuftig å jobbe for å få til en god og konstruktiv kommunikasjon mellom de fagorganiserte og virksomheten. Kommunikasjonen og tilliten utvikles når det ikke er noen konflikter som skal løses og der man er motparter. Vi ser at virksomheter som evner å skape en slik kommunikasjon med klubben og de fagorganiserte, der det er gjensidig respekt og tillit, slike virksomheter løser ofte konflikter på en langt mer konstruktiv og ressursbesparende måte, enn de virksomheter som av ulik grunn ikke har klart å skape en slik kommunikasjon.


Wikipedia definerer en Fagforening som følger.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Partnersamarbeid i integrasjonsprosessen der Statoil og Norsk Hydro fusjonerte.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En beskrivelse av hvordan denne fusjonen fant sted, der man blant annet med fordel involverte Fagforeningene.

Fagforening - Virkemidler, organisasjon og historikk   Du må være pålogget for å laste ned filer

I arbeidstvistloven av 2012 § 1 defineres fagforening som enhver sammenslutning av arbeidstakere eller arbeidstakeres foreninger, når sammenslutningen har som formål å ivareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere

Hva er en tariffavtale.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Til forskjell fra individuelle arbeidsavtaler, er tariffavtaler kollektive avtaler som binder flere arbeidstakere, og som i henhold til loven alltid inngås skriftlig.

Fafo sier følgende:   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidslivets organiserte parter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, spiller en viktig rolle i norsk arbeidsliv. Partene forhandler om lønn og andre arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, og disse avtalene regulerer også partenes rettigheter og plikter.

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Denne veiledningen er utarbeidet i et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette er først og fremst ment som et verktøy for ledere og tillitsvalgte på alle nivåer i virksomheten.