|    908 56 502 / 917 86 303  |  

13 - HMS bilde

HMS

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Videre skal denne opplæringen kunne dokumenteres! Ta HMS kurset her! Tar du vår HMS test og får 70% eller mer rett på denne kan du skrive ut et diplom som bekreftelse på din HMS kompetanse.

Når det gjelder øvrige ledere i den enkelte virksomhet, skal arbeidsgiver påse at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-2. Et godt råd er derfor at samtlige ledere tar dette HMS kurset.

Hvorfor er det så mye fokus på HMS? 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) dreier seg ikke lenger bare om skader og sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Dette faller inn under HMS faget.

Stadig flere virksomheter ser nødvendigheten og verdien av et godt arbeidsmiljø, så vel for den ansatte som for lønnsomheten i bedriften. Det er med andre ord et betydelig behov for økt kompetanse og innsikt i HMS faget.

Verneombud eller annen ordning?

Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter. Dersom virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning, se vedlegg "Avtale om ikke å ha verneombud."

Bedriftshelsetjeneste, intervju med Rune Iversen - Arca Friskere arbeidsplasser AS   Du må være pålogget for å se video

Bedriftshelsetjenesten. Hvorfor, for hvem og hvilke regler gjelder

Arbeidsmiljøloven og HMS.   Du må være pålogget for å laste ned filer

En modell for risikovurdering.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette er et verktøy dere kan bruke i arbeidet med HMS.

Mal for en HMS-håndbok.   Du må være pålogget for å laste ned filer

De fleste virksomheter bør utarbeide en HMS-håndbok for å sikre at alle ansatte har fokus på HMS.

HMS Håndbok   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette er en grundig og omfattende HMS-håndbok, utarbeidet og tilrettelagt av Korrekt Kvalitet AS, ved Ragnar Skauby

Noen nyttige nettadresser for videre arbeid med HMS.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Her er noen nyttige linker når det gjelder arbeidet med HMS.

Arbeidsmiljø ledelsessydtem ISO 45001.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har startet arbeid med å lage en ny internasjonal ISO standard med krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø. I løpet av høsten 2017 / våren 2018 lanseres denne nye standarden.

Sykdom og skader på jobb koster Norge 30 milliarder årlig.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og et koster samfunnet 30 milliarder kroner i året. Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel. Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Avikshåndtering.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den, og alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik følge HMS-lovgivningen.

Den årlige HMS kontrollen!   Du må være pålogget for å laste ned filer

Alle virksomheter skal som en del av det systematiske HMS-arbeidet, gjennomføre en lovpålagt årlig kontroll. Dette for å følge opp at arbeidet med HMS går som det skal, gir den effekten man ønsker og evt. planlegge nødvendige endringer.

Avtale om ikke å ha verneombud.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter. Dersom virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. En slik avtale må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas.

Avtale om kortere HMS opplæring for AMU og verneombud.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale kortere HMS kurs for verneombud og AMU enn 40 timer dersom man mener dette er forsvarlig. Det må da inngås en avtale mellom partene.

Punkter for ny forordning om personvern.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Nye personvernregler fra mai 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

Roller i HMS arbeidet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter, og i samsvar med arbeidsmiljøloven (aml.). Det er likevel mange aktører som er sentrale innen virksomhetenes HMS-arbeid. Her ser vi nærmere på de ulike rollene i HMS-arbeidet.

Hvordan lage et HMS system.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i deres virksomhet:

Nye regler ved varsling.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsmiljøloven har nye regler for håndtering av varsling. Dette er det viktig at du setter deg inn i

HMS hjulet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

HMS hjulet, eller årshjulet er en oversikt over HMS aktiviteter som bør gjennomføres i løpet av et år

HMS kort   Du må være pålogget for å laste ned filer

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine ansatte med et HMS-kort.

Risikovurdering og krisehåndtering.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når ulykken er ute er det for sent å være forutseende. Systematiske risikoanalyser kan imidlertid hjelpe å forebygge ulykker i din virksomhet.

Mobbing på arbeidsplassen.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing.

Hva om HMS forskriftene ikke følges?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Hvilke konsekvenser vil det kunne få for virksomheten? Vi vil derfor anbefale alle våre abonnenter om å ta HMS arbeidet på alvor. Her er 10 punkter vi anbefaler at dere tar tak i.

Rutine for oppfølging av sykmeldte.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsgiver skal utarbeide en skriftlig rutine for oppfølging av sykmeldte. Arbeidsgiver skal som en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, forebygge og følge opp virksomhetens sykefravær.

Arbeidsgiver er pålagt å utarbeide rutiner for varsling.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Virksomheter med flere enn fem ansatte har plikt, jfr. AML § 2 A-3, til å etablere rutiner for varsling og tilrettelegge for varsling.

Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal sørge for at virksomheten innfører og utøver internkontroll.

Hvor mange verneombud skal man ha og hva er verneombudets oppgaver?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Et verneområdet skal ikke være større enn at verneombudet klarer å ha full oversikt innen sitt område.

Antall verneombud..   Du må være pålogget for å laste ned filer

Når kreves det at virksomheten har flere verneombud, og når må virksomheten ha AMU.

Regionale verneombud, hva er det?   Du må være pålogget for å laste ned filer

Koronavirus - Tiltak i arbeidslivet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

Bedriftshelsetjeneste (BHT).   Du må være pålogget for å laste ned filer

BHT er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

KURS: Ta vårt digitale HMS-kurs for ledere. Det er inkludert i abonnementet.   Du må være pålogget for å laste ned filer

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Videre skal denne opplæringen kunne dokumenteres. Vi har derfor utarbeidet et kurs i HMS, i overenstemmelse med arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets retningslinjer.

HMS-Test bilde

Ta vår HMS-Test. Får du 70% eller mer rett på denne testen, får du et diplom som bekreftelse på din HMS kompetanse. Dersom du får mindre enn 70% må du lese deg opp på de temaer du er usikker på, for så å ta testen på nytt.