|    908 56 502 / 917 86 303
    

HMS kurs for verneombud

Dette er et online HMS-kurs som kan, om partene (Arbeidsgiver og Verneombud) er enig, erstatte det lovpålagte 40-timers kurset for Verneombud og AMU. Kurset gir deg en grundig innføring i lover, regler og verktøy for Verneombud og AMU, samtidig som det sparer deg for betydelige kursutgifter og mye tapt arbeidstid.

Gjennomføring

Kurset består av 6 kapitler. Etter hvert kapittel må du besvare spørsmålene knyttet til det enkelte kapittel og ha alle svar rett, for å få det enkelte kapitlet godkjent. Om du ikke har alle rett – sett deg inn i de temaer du føler deg usikker på, og ta testen på nytt. Når du har besvart kapittel 1-6, vil du kunne skrive ut et diplom som bekreftelse på at du har bestått kurset. 

På mange slides finner du linker som fører deg til relevant informasjon, som artikler, lovparagrafer og lignende. Bruk disse når du føler behov for utdypende informasjon om tema.

Når du har gjennomført kurset, kan du også benytte kurset som et oppslagsverk i 2 år. Dette kurset dekker det Arbeidstilsynet krever at Verneombud og AMU setter seg inn i, hva gjelder HMS.

 

Lovens krav til minimum innhold

Ref. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18. Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg


  • gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver
  • gi deltakerne kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk
  • gi deltakerne kunnskap til å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet
  • gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet
  • gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima
  • gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler

 

Ref. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.

Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg


Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.   


Avtale om kortere HMS opplæring for AMU og verneombud.   Du må være pålogget for å laste ned filer

For mange virksomheter er det unødvendig å ha verneombudet på et 40 timers HMS kurs. Dersom partene er enige i det, kan man avtale at man gjennomfører et kortere kurs. Vi har her vedlagt et utkast til en slik avtale.

Bestill tilgang til kurset her bilde

Pris: kr. 1500,- + mva. Varighet: 2 år. Når du har registrert deg, får du direkte tilgang til kapittel 1. Først når du har besvart alle spørsmålene rett i kapittel 1, får du tilgang til kapittel 2, osv. Om du ønsker tilgang til kurset og alt innhold utover de to første årene, kan vi tilby deg dette til kr. 500,- + mva pr år.

Les mer

For de fleste vil bruken av en digital læringsplattform har betydelige fordeler i forhold til den mer tradisjonelle måten å ta kurs på. En digital læringsplattform er blant annet mer tids- og kostnadseffektiv.

Les mer
Kap 1 - Forsvarlig arbeidsmiljø bilde

Kapitlet skal gi deg som Verneombud eller medlem av AMU forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver

Du må være pålogget
Kap 4 - Arbeidsmiljø bilde

Kapitlet skal gjøre deg som Verneombud eller medlem av AMU i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet

Du må være pålogget
Kap 5  - Fysiske arbeidsfaktorer bilde

Kapitlet skal gjøre deg som Verneombud eller medlem av AMU i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima

Du må være pålogget